Sociálne siete

Novinka

Obchodná verejná súťaž

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Prenajímateľ: Obecné kultúrne centrum
Sídlo: Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
(ďalej len „prenajímateľ“ alebo „vyhlasovateľ“)

v mene vlastníka a zriaďovateľa: Obec Smižany
Sídlo: Námestie Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
(ďalej len „vlastník“ alebo „zriaďovateľ“)

podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci a všeobecne záväzného nariadenia obce Smižany č. 8/2015, ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na

Predmet nájmu
a) nebytové priestory nachádzajúce sa v budove kaštieľa v Smižanoch, postavenej na parcele č. C –KN 1043/14, na Tatranskej ulici, súp. č. 302, orientačné č. 105,
b) časť pozemku parcela registra „C“ číslo 1043/15 o výmere 90 m² – spevnená vydláždená plocha tak ako je znázornená v prílohe č. 2 návrhu nájomnej zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok,
– predmet nájmu podľa písm. a). a b) je evidovaný na LV č. 1 vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, pre k.ú. Smižany, obec Smižany, okres Spišská Nová Ves
c) súbor hnuteľných vecí, ktorý tvorí vybavenie nebytových priestorov podľa písm. a) – kaviarne, tak ako sú zadefinované v prílohe č. 3 návrhu nájomnej zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

OVS na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme

NZ_kaštieľ_Smižany

Príloha č. 1 – podorys interier

Príloha č. 2 – podorys terasa

Príloha č. 3 – súpis hnuteľných vecí

You don't have permission to register