Sociálne siete

Novinka

O nás

  /  O nás

Obecné kultúrne centrum 
ako príspevková organizácia obce s právnou subjektivitou vznikla 1. 4. 2010 a plní svoje základné poslanie: uspokojovanie kultúrnych potrieb obyvateľov našej obce. Hlavným cieľom našej inštitúcie je napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj v oblasti kultúry, významné postavenie našej obce. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že OKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti záujmovej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov širokej žánrovej škály. Tento aspekt je potrebné stále zdôrazňovať pri hodnotení kultúrnej inštitúcie vo vzťahu k ostatným organizáciám. 
       Vďaka vytrvalej podpore sa naša obec môže skutočne popýšiť hodnotným kultúrnym životom a záujmovou činnosťou. Je to vklad do budúcnosti, vklad zmysluplný, ktorý sa zúročí v ďalších rokoch a ťažko sa dá exaktne vypočítať jeho prínos.

Poslanie a predmet činnosti Obecného kultúrneho centra

Predmetom činnosti a hlavnými úlohami OKC sú :

 • zabezpečenie verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti
 • zabezpečenie vzdelávania detí, mládeže a dospelých
 • vytváranie podmienok pre združovanie sa do záujmových útvarov
 • organizovanie profesionálnych a amatérskych programov
 • vyvíjanie aktivít v oblasti spoločenského života
 • zabezpečovanie premietania filmov
 • usporadúvanie slávností, organizovanie a realizácia slávnostných podujatí pri príležitosti štátnych sviatkov, významných kultúrno-historických výročí
 • sprostredkúvanie občanom aktuálnych informácií a oznamov
 • vytvorením Turisticko-informačnej kancelárie poskytne návštevníkom obce i jej obyvateľom informačné služby nielen o obci, ale aj o celom regióne
 • pomocou vlastných propagačných a informačných materiálov podporí rozvoj cestovného ruchu

Na zabezpečenie týchto úloh OKC využíva priestory zrekonštruovaného kultúrneho domu a kaštieľa, so všetkým zariadením a technickým vybavením.


KULTÚRNY DOM

V priestoroch kultúrneho domu sa realizujú:

 • vystúpenia amatérskych a profesionálnych umelcov,
 • prehliadky a festivaly
 • kultúrne slávnosti
 • slávnostné podujatia pri príležitosti štátnych sviatkov, ako aj významných kultúrno – historických výročí
 • kultúrno-spoločenská činnosť
 • estetická výchova, rozvoj záujmovo umeleckej činnosti
 • mimoškolská výchova a vzdelávanie

Adresa: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
web: http://www.okcsmizany.sk

Administratíva, predaj vstupeniek, hlásenie v rozhlase
pondelok – piatok: 9:00 – 16:00 
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00

Kontakt   
mobil: 0918 590 123
email: kultura@smizany.sk

 

You don't have permission to register