Sociálne siete

Novinka

Rekonštrukcia kaštieľa v Smižanoch

  /  Rekonštrukcia kaštieľa v Smižanoch

Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany

(rekonštrukcia kaštieľa, revitalizácia parku, vonkajšie osvetlenie, interiérové vybavenie, vybavenie IKT, rekonštrukcia krbu)

Žiadosť podaná cez ROP, Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj CR, Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Celkové oprávnené výdavky deklarované v ŽoNFP:           758 700,75 EUR

– z toho:

Požadovaná výška finančného príspevku:                         720 765,71 EUR

Vlastné zdroje deklarované v žiadosti o NFP:                       37 935,04 EUR

Dátum podania žiadosti o NFP: 13. 10. 2009

Hodnotenie: Žiadosť schválená. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov vrátane dodatkov formou refundácie a predfinancovania vo výške 660 975,96 EUR podpísaná dňa 22.6.2010. Projekt realizovaný v r. 2007-2011.

       Objekt kaštieľa v Smižanoch, pôvodne postavený ako soľný sklad, bol počas svojej existencie využívaný na rôzne účely. Podľa údajov v staršej literatúre (Pajdušák, 1925) na mieste bývalého soľného skladu postavili Csákyovci jágerňu-hájovňu, ktorú dal potom v roku 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť a tak z nej vytvoril dnešnú budovu kaštieľa. Kaštieľ v Smižanoch, ako reprezentant architektúry malého vidieckeho šľachtického sídla, má pre Smižany a ich históriu nesporne veľký význam. Veď z architektonických pamiatok sa  v bývalom mestečku   veľa pôvodného nezachovalo a tak je po farskom kostole práve kaštieľ s jeho parčíkom najvýznamnejším pamiatkovým objektom v tejto lokalite. 

            Do roku 2005 bol kaštieľ využívaný ako materská škola. Po jej presťahovaní sa do MŠ na Ružovej ulici obec začala s prípravou rekonštrukcie objektu. Po viacerých pracovných stretnutiach predstaviteľov obce a architektov bol určený zámer a budúce efektívne využitie objektu. Vypracovaniu projektovej dokumentácie predchádzalo spracovanie pamiatkového výskumu, podmieneného krajským pamiatkovým úradom, ktorý spracovala PhDr. Norma Urbanová. Po ukončení pamiatkového výskumu začal vybraný architektonický ateliér, Arland, s.r.o., Sp. Nová Ves so zakreslením skutkového stavu a s vypracovaním projektovej dokumentácie rekonštrukcie kaštieľa vrátane historického oplotenia.

            Firma VK stav s.r.o., Sp. Nová Ves,  ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania s cenou 10 328 835,40 Sk s DPH ( 342 854,51 € ) začala s realizáciou prác na rekonštrukcii stavby v júli 2007. Počas realizácie prác sa vyskytli viaceré nepredvídané práce, ktoré nebolo možné zistiť v rámci projektovej prípravy a  ich realizácia bola nevyhnutná o to viac, že sa jedná o pamiatkovo chránený objekt, nad ktorým mal dohľad pamiatkový úrad.  Vzniknutou situáciou sa navýšila cena stavby o 28 662,35 € (863 482,10 Sk), pričom v cene boli zahrnuté už aj svietidlá, ktoré boli zmenené oproti projektovej dokumentácii tak, aby zapadali do architektúry stavby a vonkajší chodník. Tieto práce boli ukončené v septembri 2009.

Keď v roku 2009 vyšla výzva na predloženie žiadosti o NFP na obnovu kultúrnych pamiatok, obec sa hneď na túto výzvu prihlásila a v októbri bola podaná žiadosť na Ministerstvo výstavby a RR SR. V rámci žiadosti obec požadovala finančné prostriedky na zreštaurovanie krbu v obradnej miestnosti, vonkajšie terénne a sadové úpravy, interiérové vybavenie spolu s vybavením počítačovou technikou. Okrem toho bolo možné žiadať aj refundáciu nákladov vynaložených na predmetnú stavbu po dátume 1. 1. 2007, čo obec aj využila. Predložená žiadosť bola úspešná. Zmluva s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR bola podpísaná v júni 2010. Obec vykonala nové verejné obstarávanie na nezrealizované práce. Po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania ministerstvom bol vybratý dodávateľ – firma MIGI, s.r.o., Sp. Nová Ves, ktorá v októbri 2010 začala s realizáciou dovtedy nezrealizovaných prác. Slávnostné otvorenie kaštieľa sa uskutočnilo 12. apríla 2011.

Po ukončení finančnej realizácie projektu v r. 2014 získala obec z fondov EU a štátneho rozpočtu do rozpočtu obce 550 617,13 Eur. Sú to finančné prostriedky za práce zrealizované od r. 2007 do ukončenia rekonštrukcie v r. 2011. Touto formou sa podarilo teda obci získať aj značnú časť financií, ktoré investovala na 1.etapu rekonštrukcie kaštieľa a ktoré by pri nepodaní žiadosti sa do rozpočtu obce nedostali.         

Projekty EU sa považujú za ukončené až po odsúhlasení poslednej žiadosti o platbu a po prijatí finančných prostriedkov prijímateľom na účet, teda po finančnom ukončení projektu. Obec Smižany, podľa informácií z ministerstva, patrila k jedným z mála obcí, ak nebola jedinou, ktorá žiadala o refundáciu finančných prostriedkov od r. 2007. Obec, ale aj riadiaci orgán, museli náročne administratívne spracovávať a dávať odsúhlasovať vyšším jednotkám postup predkladania a odsúhlasenia podkladových materiálov k predfinancovaniu (faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly, zápisnice a pod.). Do tohto obdobia totiž zasiahol prechod meny SK na EUR, faktúry boli vystavené na SK, no podmienky a postupy na žiadosti o platbu boli postavené na menu EUR. Z uvedeného dôvodu hodnotenie a schvaľovanie jednotlivých žiadostí o platbu na refundáciu prostriedkov (vrátane konzultácií s obcou, dopĺňaní a podaní vysvetlení) bolo zdĺhavé. Posledné finančné prostriedky boli riadiacim orgánom ROP obci zaslané v júni 2014.

K tomuto termínu je prijímateľ nenávratného finančného príspevku povinný predkladať následné monitorovacie správy po dobu piatich rokov – teda do r. 2019 – a v súvislosti s tým aj plniť všetky záväzky deklarované v zmluve o poskytnutí o NFP.

Vo vzťahu k projektu rekonštrukcie kaštieľa a k poskytnutému nenávratnému finančnému príspevku obec nevracala poskytovateľovi žiadne finančné prostriedky.

Zrekonštruovaný kaštieľ je ďalšou stavbou, ktorá skrášľuje našu obec. Svojim využitím sú Smižany ešte viac obohatené o reprezentačné priestory a kultúrno-osvetovú činnosť. Svoje miesto tu má aj informačné centrum. Historický ráz objektu umocňujú portréty a krátke životopisy významných osobností Smižian, ktoré svojou prácou zviditeľnili  obec v rámci regiónu a Slovenska.

Viac info tu: http://www.smizany.sk/rekonstrukcia-kastiela.html

 

 

 

 

You don't have permission to register